Hledat:
Kategorie obchodu
Výrobci

Zobrazit seznam výrobců

Tomšová Hana - Targo - idatabaze.czSpodní prádlo - idatabaze.cz
Partnerské weby
Sphere
CARTE
Kabelky, peněženky, tašky
Zlatnictví NOEMI

Obchodní podmínky

Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Obchodní podmínky

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě TARGO. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.targo-jbc.cz Hana Tomšová, IČO: 66647436 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 • Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
 • Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. 
 • Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá spotřebitelskou smlouvu s naší firmou.

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Na zájkladě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s prodejem našeho zboží provádíme zpracování vašich osobních údajů.

V případě fyzickýsch osob jde o osobní údaje a kontaktní informace (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa). Jedná se o údaje, které potřebujeme pro zajištění plnění smlouvy nabo objednávky a následnou fakturaci a případné řešení reklamací.

Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.

Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé objednávky.

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

Správcem osobních údajů je Hana Tomšová - TARGO, Anenská 988/3, 466 01 Jablonec nad Nisou. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajú jsou: info@targo-jbc.cz, mob.: 603 517 470


Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím  tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhem spotřebitelské mlouvy. Spotřebitelská smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14-ti dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením §1829 občasnkého zákoníku, bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit.
Pokud se rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Při porušení podmínek pro odstoupení od mlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávájící oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Kupující bere na vědomí, že znečištěné, poškozené nebo opotřebované spodní prádlo je dále neprodejné, a že v tomto případě bude prodávajícím učtována kompenzace ve výši 70 % z ceny vráceného zboží. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději do 14-ti dnů překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající nejpozději do 14-ti dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (dopravné, balné), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny.  Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady spojené s vrácením zboží.

Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.


Platba za zboží

Zboží je možno uhradit při převzetí zboží na prodejně, při zaslání zboží - dobírkou, případně bankovním převodem.

Reklamace zboží, záruka

Tento reklamační řád je v souladu z Občanským zákoníkem § 2165/I. Kupující se oprávněn uplatnit právo z vad, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Vyřízení reklamace do 30-ti dnů v souladu s Občanským zákoníkem § 2106/2. Nodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či neoznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pojem přiměřená lhůta je v zákoně interpretována jako 30 kalendářních dnů.
Na dárky poskytované zcela zdarma, nelze upatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy dle platné a účinné legislativy České republiky.

Výměna zboží

Pokud jste obdržel(a) v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový. Neúčtujeme v tomto případě ani poštovné ani balné.

Ochrana soukromí

Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Provozovatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.